Trở về

CẤP VIP VÀ QUYỀN LỢI CỦA VIP

18-10-2022

Các vị Thuyền Trưởng thân mến,

Nami xin thông báo nội dung đặc quyền VIP cho các Thuyền Trưởng. Trong trò chơi, các Thuyền Trưởng có thể theo dõi chi tiết đặc quyền VIP tại giao diện "Nạp Thẻ" --> chọn "Đặc Quyền" nhé.

Chi tiết đặc quyền VIP

Cấp VIP Mốc Kim Cương VNĐ Quà VIP
1 100 20.000 100 Kim Cương
20000 Vàng
2 300 60.000 100 Kim Cương
50000 Vàng
3 600 120.000 Mảnh Perospero x10
80000 Vàng
Đùi Gà x2
4 1000 200.000 Mảnh Perospero x10
200 Kim Cương
Rương Beli Thường x2
5 2000 400.000 Mảnh Perospero x10
EXP-Tím x5
Rương Beli Thường x3
6 4000 800.000 Mảnh Perospero x10
300 Kim Cương
EXP-Tím x5
Tảng Thịt x1
7 7000 1.400.000 Mảnh Perospero x10
400 Kim Cương
EXP-Tím x10
Tảng Thịt x2
8 10000 2.000.000 Mảnh Perospero x10
2.000.000 Vàng
EXP-Tím x20
Tảng Thịt x2
Rương Đá Cấp 2 x2
9 20000 4.000.000 Mảnh Perospero x20
3.000.000 Vàng
EXP-Tím x30
Tảng Thịt x2
Rương Đá Cấp 3 x2
10 40000 8.000.000 Mảnh Ace x50
Mảnh Sabo x50
EXP-Tím x40
Tảng Thịt x2
Rương Đá Cấp 4 x1
11 70000 14.000.000 Mảnh Ace x100
Mảnh Sabo x100
Rương Nguyên Liệu Tím x1
Tảng Thịt x2
Rương Đá Cấp 4 x2
12 100000 20.000.000 Mảnh Ace x150
Mảnh Sabo x150
Rương Nguyên Liệu Tím x2
Tảng Thịt x4
Rương Đá Cấp 4 x2
13 200000 40.000.000 Mảnh Garp Warship x150
Rương Báu Vật Thường x2
Rương Nguyên Liệu Cam x2
1.000.000 Gỗ
5.000.000 Vàng
14 400000 80.000.000 Mảnh Sun Pirate's Ship x150
Rương Báu Vật Hiếm x2
Rương Đá Cấp 5 x1
2.000.000 Gỗ
10.000.000 Vàng
15 600000 120.000.000 Mảnh Thousand Sunny x150
Rương Báu Vật Quý x1
Rương Đá Cấp 6 x1
3.000.000 Gỗ
20.000.000 Vàng
16 800000 160.000.000 Mảnh Ark Maxim x150
Đá Kháng Cấp 6 x1
Đá Hút Hp Cấp 6 x1
Rương Báu Vật Quý x2
Rương Nguyên Liệu Đỏ x2
Tỷ lệ quy đổi: 10.000 Xu VMGE = 10.000 VNĐ