Trở về

DŨNG SĨ THÍ LUYỆN

14-10-2022

DŨNG SĨ THÍ LUYỆN

Có 3 mục khiêu chiến được chia vào các thứ ngày khác nhau
Thuyền trưởng đánh nhận các loại Búa -> vật liệu để nâng cấp các trang bị phẩm cấp cao